Spis treści

Rozdział VI Przepisy końcowe

§1 Postanowienia ogólne
  1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów.
  2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Statut powyższy został przyjęty na zebraniu założycielskim w dniu 27.01.2021