Spis treści

Rozdział V Majątek i fundusze stowarzyszenia

§1 Postanowienia ogólne
 1. Majątek stowarzyszenia powstaje z:
  a) Wpływów z darowizn, spadków i zapisów.
  b) Wpływów z dotacji oraz subwencji.
  c) Wpływów ze składek członkowskich.
  d) Wpływów z odpłatnej działalności statutowej .
  e) Ofiarności publicznej.
  f) Dochodów z majątku stowarzyszenia.
  g) Innych źródeł.
 2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji i celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. Do zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę lub równowartość 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymagane jest podjęcie jednomyślnej uchwały przez wszystkich członków Zarządu.