Spis treści

Rozdział IV  Władze stowarzyszenia

§1 Postanowienia ogólne
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem.
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia zwana dalej Komisją Rewizyjną.
  1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
  2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
  3. Wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów, członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie.
  4. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
 4. Upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji uważa się dzień odbycia Walnego Zebrania Członków, na którym Zarząd złoży sprawozdanie za ostatni rok działalności.
 5. Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
 6. Pisemnego zrzeczenia się udziału we władzach.
 7. Odwołania przez Walne Zebranie Członków.
 8. Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 9. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.
§2 Walne Zebranie Członków
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być:
  a) Zwyczajny
  b) Nadzwyczajne
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane przez Zarząd:
 5. Z własnej inicjatywy.
 6. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
 7. Na pisemny wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku .
 9. Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od upływu roku od dnia poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub w przypadku gdy Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zgodnie ze złożonym wnioskiem.
 10. Organ zwołujący Zwyczajne Walne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinien powiadomić wszystkich członków stowarzyszenia poprzez email wysłany na adres wskazany przez członka w formularzu zgłoszeniowym o jego terminie, miejscu
  i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
 11. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 12. Określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia.
 13. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 14. Udzielania Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium
 15. Wybór Zarządu, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa.
 16. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 17. Odwoływanie członków władz Stowarzyszenia.
 18. Uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia.
 19. Rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykluczeniu z listy członków Stowarzyszenia oraz od uchwał o odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.
 20. Dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia.
 21. Określenie wysokości składki członkowskiej.
 22. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 23. Decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 24. Obrady Walnego Zebrania Członków otwiera Prezes Zarządu a prowadzi je Prezydium wybrane spośród członków uczestniczących w Zebraniu.
 25. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów o ile statut nie stanowi inaczej.
 26. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
§3 Zarząd Stowarzyszenia
 1. Zarząd składa się z 2 - 4 osób.
 2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków.
 3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do określonych zadań.
 5. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może:
 6. Tworzyć
 7. Zatrudniać pracowników lub osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.
 8. Do kompetencji Zarządu należy:
 9. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.
 10. Uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych.
 11. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
 12. Zatrudnianie oraz ustalanie zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia.
 13. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 14. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających.
 15. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia.
 16. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 17. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 18. Powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych.
 19. W szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 20. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
 21. Każde posiedzenie Zarządu jest protokołowane.
 22. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy jego członków, o ile Statut nie stanowi inaczej. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności głos Wiceprezesa.
 23. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów oraz wynagrodzenie.
 24. W przypadku zawierania umowy pomiędzy członkiem Zarządu a Stowarzyszeniem, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej.
§4 Komisja Rewizyjna
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 2-4 członków.
 2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.
 5. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 7. Przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
 8. Kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd.
 9. Kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd.
 10. Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 11. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 12. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 13. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy jej członków, o ile Statut nie stanowi inaczej. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.