Spis treści

Rozdział III Członkowie stowarzyszenia

§1 Rodzaje członkostwa
 1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
  a) Zwyczajnych.
  b) Wspierających.
  c) Honorowych.
§2 Członkowie zwyczajni stowarzyszenia

1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każdy obywatel polski jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania.

2.  Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:

 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe.
 3. Złożyła pisemnie deklarację członkowską.
 4. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd, po złożeniu pisemnej deklaracji według wzoru określonego przez Zarząd.
 5. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu.
  O podjęciu uchwały o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia Zarząd zawiadamia zainteresowanego na adres email podany w ankiecie osobowej.
 6. W przypadku odmowy przyjęcia , osoba ta może się odwołać do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 7. Założyciele Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą rejestracji Stowarzyszenia.
 8. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 9. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym.
 10. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 11. Brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
 12. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia i żądać informacji
  o sposobie ich załatwienia oraz oceniać działalność władz Stowarzyszenia.
 13. Korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia.
 14. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 15. Troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia.
 16. Uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.
 17. Przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 18. Opłacać regularnie składki.
 19. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje wskutek:
 20. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub honorowego.
 21. Wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie.
 22. Wykluczenia przez Zarząd ze Stowarzyszenia z powodu nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków przez okres 1 roku.
 23. Wykluczenia przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia lub działania na szkodę stowarzyszenia.
 24. Nieuiszczania składek przez okres 1 roku.
 25. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały, członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
§3 Członkowie wspierający stowarzyszenia
 1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, która udziela mu pomocy finansowej lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera działania Stowarzyszenia.
 2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd.
 3. Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw członka zwyczajnego
  z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im głos doradczy.
 4. Członkowie wspierający udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Członek wspierający Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
 6. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.
§4 Członkowie honorowi stowarzyszenia
 1. Godność członka honorowego, osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 2. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje mu głos doradczy.
 3. Członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień statutu i uchwał władz stowarzyszenia.
 4. Członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku uiszczania składek członkowskich.