Spis treści

Rozdział II Cele i sposoby realizacji

§1 Cele stowarzyszenia
Celem stowarzyszenia jest:
 1. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, wspierająca edukację i wychowanie, inicjatywy społeczne, dobroczynność, a także działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej skierowana do dzieci, młodzieży, osób dorosłych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie i seniorów.
 2. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność społeczna.
 3. Promocja i organizacja wolontariatu.
§2 Sposoby realizacji celów stowarzyszenia

Stowarzyszenie realizuje swoje cele jako odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez następujące działania:

 1. Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej, ośrodków konsultacyjnych, poradni specjalistycznych, świetlic terapeutycznych.
 2. Organizowanie form zbiorowego wypoczynku, wycieczki, imprezy integracyjne, kolonie, obozów, półkolonie, zielone szkoły, obozów i kolonii terapeutycznych w szczególności dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz osób dorosłych.
 3. Organizowanie i prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 4. Realizację programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 5. Prowadzenie badań społecznych, konsultacji, doradztwa specjalistycznego.
 6. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych.
 7. Udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego osobom z instancjonalnej pieczy zastępczej, seniorom oraz osobom zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 8. Przekazywanie dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek posiadających zdolność prawną.
 9. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej.
 10. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
 11. Ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według ustalonych przez Stowarzyszenie kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez Stowarzyszenie.
 12. Rozpowszechnianie idei programów pomocowych oraz wolontariatu w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno-informacyjnych.
 13. Działalność wydawniczą oraz medialną w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu oraz masowego komunikowania.
 14. Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami stowarzyszenia oraz współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia,
 15. Prowadzenie własnej działalności charytatywnej, organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie darczyńców .
 16. Organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia.