Spis treści

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1 Postanowienia ogólne
  1. Stowarzyszenie Twoje Miejsce zwane dalej Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem rejestrowym, działającym na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.
  2. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy STM.
  3. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
  4. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą miasto stołeczne Warszawa.
  5. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
  7. Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony.
  8. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych lub międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o których mowa powyżej decyduje Walne Zebranie Członków.
  9. Stowarzyszenie do realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
  10. Stowarzyszenie posługuje się pieczęciami o wzorze ustalonym przez Zarząd.