Polityka prywatności serwisu internetowego www.twojemiejsce.org.pl

Wyświetl dokument PDF


Rozdział I Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu www.twojemiejsce.org.pl jest „Stowarzyszenie Twoje Miejsce” z siedzibą w Warszawie, ul. Małej Łąki 5 m 10, 02-793, zwanej dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie, jako podmiot prowadzący Serwis, dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Serwisu, a w szczególności ich danych osobowych;
 3. Stowarzyszenie nie ujawnia przekazywanych przez Użytkowników danych osobom trzecim, za wyjątkiem przekazywania danych:
  • podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem w związku z funkcjonalnościami Serwisu, zwanych dalej „Partnerami”,
  • w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie danych jest obligatoryjne.

 


Rozdział II Dane w formularzu

 1. Przekazanie danych osobowych Stowarzyszeniu przez Użytkowników jest dobrowolne.
 2. Dokonanie wpłat na rzecz Stowarzyszenia oraz zapisanie się do usługi Newsletter za pośrednictwem Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych, przy czym:
  • do dokonania wpłaty obowiązkowe jest podanie imienia, nazwiska, adresu oraz adresu e-mail,
  • do zapisania się na newsletter wystarczy adres e-mail.
   Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Niepodanie obowiązkowych danych osobowych oznacza rezygnację z procesu dokonywania wpłaty na rzecz Stowarzyszenia i niemożność jej dokonania za pośrednictwem Serwisu, a w przypadku wyboru Newslettera, także rezygnację z zapisania się na tę usługę.
 4. Dokonując wpłaty w ramach Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenia podanych przez niego danych osobowych w rozumieniu Art. 6. ust. 1. lit. A RODO.
 5. Po wpisaniu i potwierdzeniu danych osobowych Użytkownik zostaje przekierowany w celu dokonania płatności do zewnętrznego serwisu internetowego należącego do Partnera Stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach związanych z prawidłowym działaniem Serwisu oraz związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia, a w tym także w celu prowadzenia przez nią wszelkiej aktywności charytatywnej. W związku z tą działalnością dane osobowe Użytkowników są przekazywane Partnerom.
 7. Stowarzyszenie zapewnia, że Partnerzy przetwarzają przekazane przez Stowarzyszenie dane wyłączne w celach wykonywania łączących ich z Stowarzyszeniem umów i stosunków, z poszanowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Rozdział III Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: „Stowarzyszenie Twoje Miejsce” z siedzibą w Warszawie, ul. Małej Łąki 5 m 10, 02-793 Warszawa.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Ponadto Stowarzyszenie informuje, że Serwis zawiera odnośniki/linki do innych stron www. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Statut Stowarzyszenia Twoje Miejsce

Wyświetl dokument PDF


Rozdział I Postanowienia ogólne

§1 Postanowienia ogólne
 1. Stowarzyszenie Twoje Miejsce zwane dalej Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem rejestrowym, działającym na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy STM.
 3. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
 4. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą miasto stołeczne Warszawa.
 5. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 7. Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony.
 8. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych lub międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o których mowa powyżej decyduje Walne Zebranie Członków.
 9. Stowarzyszenie do realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
 10. Stowarzyszenie posługuje się pieczęciami o wzorze ustalonym przez Zarząd.

Rozdział II Cele i sposoby realizacji

§1 Cele stowarzyszenia
Celem stowarzyszenia jest:
 1. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, wspierająca edukację i wychowanie, inicjatywy społeczne, dobroczynność, a także działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej skierowana do dzieci, młodzieży, osób dorosłych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie i seniorów.
 2. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność społeczna.
 3. Promocja i organizacja wolontariatu.
§2 Sposoby realizacji celów stowarzyszenia

Stowarzyszenie realizuje swoje cele jako odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez następujące działania:

 1. Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej, ośrodków konsultacyjnych, poradni specjalistycznych, świetlic terapeutycznych.
 2. Organizowanie form zbiorowego wypoczynku, wycieczki, imprezy integracyjne, kolonie, obozów, półkolonie, zielone szkoły, obozów i kolonii terapeutycznych w szczególności dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz osób dorosłych.
 3. Organizowanie i prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 4. Realizację programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 5. Prowadzenie badań społecznych, konsultacji, doradztwa specjalistycznego.
 6. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych.
 7. Udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego osobom z instancjonalnej pieczy zastępczej, seniorom oraz osobom zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 8. Przekazywanie dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek posiadających zdolność prawną.
 9. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej.
 10. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
 11. Ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według ustalonych przez Stowarzyszenie kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez Stowarzyszenie.
 12. Rozpowszechnianie idei programów pomocowych oraz wolontariatu w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno-informacyjnych.
 13. Działalność wydawniczą oraz medialną w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu oraz masowego komunikowania.
 14. Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami stowarzyszenia oraz współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia,
 15. Prowadzenie własnej działalności charytatywnej, organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie darczyńców .
 16. Organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia.

Rozdział III Członkowie stowarzyszenia

§1 Rodzaje członkostwa
 1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
  a) Zwyczajnych.
  b) Wspierających.
  c) Honorowych.
§2 Członkowie zwyczajni stowarzyszenia

1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każdy obywatel polski jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania.

2.  Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:

 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe.
 3. Złożyła pisemnie deklarację członkowską.
 4. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd, po złożeniu pisemnej deklaracji według wzoru określonego przez Zarząd.
 5. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu.
  O podjęciu uchwały o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia Zarząd zawiadamia zainteresowanego na adres email podany w ankiecie osobowej.
 6. W przypadku odmowy przyjęcia , osoba ta może się odwołać do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 7. Założyciele Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą rejestracji Stowarzyszenia.
 8. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 9. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym.
 10. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 11. Brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
 12. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia i żądać informacji
  o sposobie ich załatwienia oraz oceniać działalność władz Stowarzyszenia.
 13. Korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia.
 14. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 15. Troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia.
 16. Uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.
 17. Przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 18. Opłacać regularnie składki.
 19. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje wskutek:
 20. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub honorowego.
 21. Wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie.
 22. Wykluczenia przez Zarząd ze Stowarzyszenia z powodu nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków przez okres 1 roku.
 23. Wykluczenia przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia lub działania na szkodę stowarzyszenia.
 24. Nieuiszczania składek przez okres 1 roku.
 25. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały, członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
§3 Członkowie wspierający stowarzyszenia
 1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, która udziela mu pomocy finansowej lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera działania Stowarzyszenia.
 2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd.
 3. Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw członka zwyczajnego
  z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im głos doradczy.
 4. Członkowie wspierający udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Członek wspierający Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
 6. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.
§4 Członkowie honorowi stowarzyszenia
 1. Godność członka honorowego, osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 2. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje mu głos doradczy.
 3. Członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień statutu i uchwał władz stowarzyszenia.
 4. Członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

Rozdział IV  Władze stowarzyszenia

§1 Postanowienia ogólne
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem.
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia zwana dalej Komisją Rewizyjną.
  1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
  2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
  3. Wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów, członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie.
  4. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
 4. Upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji uważa się dzień odbycia Walnego Zebrania Członków, na którym Zarząd złoży sprawozdanie za ostatni rok działalności.
 5. Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
 6. Pisemnego zrzeczenia się udziału we władzach.
 7. Odwołania przez Walne Zebranie Członków.
 8. Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 9. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.
§2 Walne Zebranie Członków
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być:
  a) Zwyczajny
  b) Nadzwyczajne
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane przez Zarząd:
 5. Z własnej inicjatywy.
 6. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.
 7. Na pisemny wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku .
 9. Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od upływu roku od dnia poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub w przypadku gdy Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zgodnie ze złożonym wnioskiem.
 10. Organ zwołujący Zwyczajne Walne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinien powiadomić wszystkich członków stowarzyszenia poprzez email wysłany na adres wskazany przez członka w formularzu zgłoszeniowym o jego terminie, miejscu
  i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
 11. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 12. Określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia.
 13. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 14. Udzielania Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium
 15. Wybór Zarządu, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa.
 16. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 17. Odwoływanie członków władz Stowarzyszenia.
 18. Uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia.
 19. Rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykluczeniu z listy członków Stowarzyszenia oraz od uchwał o odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.
 20. Dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia.
 21. Określenie wysokości składki członkowskiej.
 22. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 23. Decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 24. Obrady Walnego Zebrania Członków otwiera Prezes Zarządu a prowadzi je Prezydium wybrane spośród członków uczestniczących w Zebraniu.
 25. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów o ile statut nie stanowi inaczej.
 26. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
§3 Zarząd Stowarzyszenia
 1. Zarząd składa się z 2 - 4 osób.
 2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków.
 3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do określonych zadań.
 5. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może:
 6. Tworzyć
 7. Zatrudniać pracowników lub osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.
 8. Do kompetencji Zarządu należy:
 9. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.
 10. Uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych.
 11. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
 12. Zatrudnianie oraz ustalanie zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia.
 13. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 14. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających.
 15. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia.
 16. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 17. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 18. Powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych.
 19. W szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 20. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
 21. Każde posiedzenie Zarządu jest protokołowane.
 22. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy jego członków, o ile Statut nie stanowi inaczej. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności głos Wiceprezesa.
 23. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów oraz wynagrodzenie.
 24. W przypadku zawierania umowy pomiędzy członkiem Zarządu a Stowarzyszeniem, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej.
§4 Komisja Rewizyjna
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 2-4 członków.
 2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.
 5. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 7. Przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
 8. Kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd.
 9. Kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd.
 10. Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 11. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 12. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 13. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy jej członków, o ile Statut nie stanowi inaczej. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

Rozdział V Majątek i fundusze stowarzyszenia

§1 Postanowienia ogólne
 1. Majątek stowarzyszenia powstaje z:
  a) Wpływów z darowizn, spadków i zapisów.
  b) Wpływów z dotacji oraz subwencji.
  c) Wpływów ze składek członkowskich.
  d) Wpływów z odpłatnej działalności statutowej .
  e) Ofiarności publicznej.
  f) Dochodów z majątku stowarzyszenia.
  g) Innych źródeł.
 2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji i celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. Do zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę lub równowartość 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymagane jest podjęcie jednomyślnej uchwały przez wszystkich członków Zarządu.

Rozdział VI Przepisy końcowe

§1 Postanowienia ogólne
 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Statut powyższy został przyjęty na zebraniu założycielskim w dniu 27.01.2021

Regulamin przekazywania darowizn pieniężnych
dla Stowarzyszenia Twoje Miejsce

Wyświetl dokument PDF


Rozdział I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „regulaminem”) określa zasady przekazywania  darowizn pieniężnych dla Stowarzyszenia Twoje Miejsce (dalej zwanego „STM”) z siedzibą  w Warszawie, 02-793, ul. MAŁEJ ŁĄKI  nr 5, lok. 10,  (NIP: 9512515083, REGON 388323171).

2. Strona internetowa STM (dalej zwana „stroną internetową”) jest dostępna pod adresem: twojemiejsce.org.pl.

3. Regulamin ma zastosowanie tylko do darowizny pieniężnej (dalej zwanej „darowizną”).

4. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie STM.

5. Rachunek bankowy STM (dalej zwany „rachunkiem”) jest prowadzony przez mBank
Numer rachunku to: 54 1140 2004 0000 3502 8101 8040


Rozdział II Darczyńca

1. Darczyńcą STM (dalej zwanym „Darczyńcą”) może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

2. Darczyńca przekazuje darowiznę dobrowolnie.

3. Darczyńca nie może żądać korzyści wynikającej z przekazania darowizny.

4. Darczyńca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania.

5. Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez STM zgodnie z istniejącym prawem oraz polityką prywatności w celu przekazania darowizny.

6. Darczyńca podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, lecz jest to wymagane do przekazania darowizny.


Rozdział III Darowizna

1. Darowiznę można przekazać przelewem internetowym lub wpłatą w banku, lub przekazem pocztowym na rachunek STM z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe”.

2. Darowiznę można również przekazać za pośrednictwem serwisu payU należącego do Krajowego Integratora Płatności S. A. z siedzibą w Warszawie.

3. Szczegóły dotyczące procesu przekazywania darowizny (w tym prowizje) określają regulaminy operatorów, za pośrednictwem których Darczyńca przekazuje darowiznę.

4. Darowizna można być jednorazowa lub cykliczna.

5. Darowizna jest używana zgodnie z celami statutowymi.

6. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, a tym samym darowizna przekazana na jego rzecz może być odliczona od podatku od osób fizycznych (PIT).


Rozdział IV Ochrona danych osobowych

1. STM zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z istniejącym prawem oraz polityką prywatności.


Rozdział V Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi i pytania związane z Regulaminem oraz przekazywaniem darowizny należy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. STM zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny w każdym czasie.

3. Zmiany, o których mowa w poprzednim punkcie, nie ograniczają praw nabytych przez Darczyńców i STM przed wejściem zmian w życie.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawne.

5. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy dla siedziby STM. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dn. 17.03.2021 r.

 

Warszawa, 16.03.2021 r.